Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

zoldvital.hu – hatályos ettől a naptól: 2023.01.12.

Jelen ÁSZF hatálya a „Szolgáltató” weblapján (https://zoldvital.hu) és aldomainjeire terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
zoldvital.hu/aszf

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Hudi Mariann Ilona őstermelői családi gazdaság vezetője FELIR azonosító:AB3436210 Őstermelői tevékenység azonosító:NEBIH1053805507
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4432 Nyíregyháza Nyírszőlősi út 124
Adószáma: 8400774663
Képviselő neve: Hudi Mariann Ilona
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: zoldturmixrendeles@gmail.com
Telefonszáma: +36 70 384 3883
Bankszámlaszám: 11773449-03074068-00000000

Tárhely-szolgáltató adatai
Név: MediaCenter Hungary Kft
Székhely:6000 Kecskemét Erkel Ferenc u 5
Weboldal: mediacenter.hu

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2023.01.12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Vásárlás, regisztráció
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás, illetve a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Felhasználó a termék/szolgáltatás weboldalon történő kiválasztását követően megrendelésekor megadja nevét, email címét, illetve telefonszámát, amelyen a Szolgáltató vele a kapcsolatot lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül felveszi, amikor is pontosításra kerülnek a Felhasználó adatai, rendelésének paraméterei, valamint számlázási adatai. Ezt követően kiállításra kerül a megrendelésről szóló számla, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató számlájára történő utalással egyenlít ki. Fizetési mód: átutalás.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, a Szolgáltató Áfa körbe nem tartozik.

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A Fogyasztó a weboldalon található termékek kiválasztásakor az azokhoz tartozó ismertető figyelembe vételével rendeli meg a szolgáltatást. Minden szolgáltatás leírásában szerepelnek az ahhoz tartozó jogosultságok, lehetőségek és azok korlátai is.

Fizetés
Banki utalással történő fizetés esetén a Szolgáltató felveszi vele a kapcsolatot telefonos úton adategyeztetés végett, kiállítja részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó számlát, a Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.

A kedvezményezett: Hudi Mariann
Számlaszám: 11773449-03074068-00000000

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

Felhasználó e-mailben kap visszaigazolást megrendeléséről és minden esetben ellenőrzésre kerülnek az általa megadott adatok és termék paraméterek.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül feldolgozzuk és visszaigazoljuk a Felhasználó felé. A szerződést Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti.
Amennyiben a szerződés meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett időpontja előtt 48 órával telefonon /e-mailben is felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben a Felhasználónak akkor van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat a Felhasználó elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszafizetésre kerül. Minden hét péntek a rendelési és utalási határidő, a következő heti csomag kiküldéséhez. Ha ezen időn kívül adja le a rendelését, akkor már csak 2 hét múlva tudjuk teljesíteni. Mindenképp küldünk értesítést a pontos kiküldésről.

Elállás joga
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. A termék árának visszafizetése visszautalással történik, tehát arra a bankszámlára utaljuk vissza, ahonnan az, az elutalásra került.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon.

A jelen Ászf-ben szabályozott kérdésekre az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is alkalmazandó. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Elállási jog gyakorlásának a menete
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Panaszkezelés rendje
Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Mindenképp törekszünk arra, hogy a felmerülő problémát mihamarabb orvosoljuk, megoldást találjunk, és kártalanítjuk a termék díjának visszafizetésével.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a vármegyék szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.